meble biurowe - biurka - Martigo

Biurko komputerowe

Biurko komputerowe
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 60 cm
 • głębokość: 45 cm

Biurko komputerowe Adaś

Biurko komputerowe Adaś
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 88 cm
 • głębokość: 45 cm

Biurko komputerowe Alfa

Biurko komputerowe Alfa
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 124 cm
 • głębokość: 60 cm

Biurko komputerowe Bajt 1

Biurko komputerowe Bajt 1
 • wysokość: 76 cm
 • szerokość: 56.5 cm
 • głębokość: 45 cm

Biurko komputerowe Bajt 2

Biurko komputerowe Bajt 2
 • wysokość: 84 cm
 • szerokość: 56.5 cm
 • głębokość: 45 cm

Biurko komputerowe Bajt 3

Biurko komputerowe Bajt 3
 • wysokość: 78 cm
 • szerokość: 85 cm
 • głębokość: 45 cm

Biurko komputerowe Bolek

Biurko komputerowe Bolek
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 125 cm
 • głębokość: 53 cm

Biurko komputerowe Filip I

Biurko komputerowe Filip I
 • wysokość: 76 cm
 • szerokość: 127 cm
 • głębokość: 68 cm

Biurko komputerowe Filip II

Biurko komputerowe Filip II
 • wysokość: 76 cm
 • szerokość: 140 cm
 • głębokość: 68 cm

Biurko komputerowe Filip III

Biurko komputerowe Filip III
 • wysokość: 76 cm
 • szerokość: 105 cm
 • głębokość: 68 cm

Biurko komputerowe Filip IV

Biurko komputerowe Filip IV
 • wysokość: 76 cm
 • szerokość: 116 cm
 • głębokość: 60 cm

Biurko komputerowe Gama pcv

Biurko komputerowe Gama pcv
 • wysokość: 102 cm
 • szerokość: 120 cm
 • głębokość: 55 cm

Biurko komputerowe III pcv

Biurko komputerowe III pcv
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 112 cm
 • głębokość: 63 cm

Biurko komputerowe IV pcv

Biurko komputerowe IV pcv
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 126 cm
 • głębokość: 60 cm

Biurko komputerowe Łukasz

Biurko komputerowe Łukasz
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 124 cm
 • głębokość: 90 cm

Biurko komputerowe Mini

Biurko komputerowe Mini
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 90 cm
 • głębokość: 53 cm

Biurko komputerowe Mini standard

Biurko komputerowe Mini standard
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 90 cm
 • głębokość: 53 cm

Biurko komputerowe Mini z szufladą

Biurko komputerowe Mini z szufladą
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 88 cm
 • głębokość: 53 cm

Biurko komputerowe Mirek pcv

Biurko komputerowe Mirek pcv
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 140 cm
 • głębokość: 70 cm

Biurko komputerowe Robert

Biurko komputerowe Robert
 • wysokość: 100 cm
 • szerokość: 115 cm
 • głębokość: 55 cm

Biurko komputerowe S64

Biurko komputerowe S64
 • wysokość: 75 cm
 • szerokość: 140 cm
 • głębokość: 60 cm